Privacybeleid

Privacybeleid Bik Communicatie

Over ons privacybeleid
Bik Communicatie vindt dat uw privacy een fundamenteel en persoonlijk recht is. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de websites Bik Communicatie.nl, ThinkBik.nl en De Ondernemersacademy.nl.
De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken. U vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Welke gegevens slaan wij zelf op?
Op de websites Bik Communicatie.nl, ThinkBik.nl en De Ondernemersacademy.nl stelt u via het contactformulier persoonlijke gegevens (Naam, e-mail, telefoon, uw vraag) tot onze beschikking, zodat wij voor u een voorstel kunnen maken. Het kan ook zijn dat u ons telefonisch, via e-mail, post of in een persoonlijk gesprek gegevens doet toekomen. In geval u ons een opdracht geeft, ontvangen wij van u factureergegevens, inhoudelijke stukken, deelnemerslijsten en andere stukken die wij nodig hebben om uw opdracht uit te voeren. Op onze websites worden bezoekgegevens bijgehouden

Hoe gebruiken we uw gegevens?
Uw gegevens hebben wij nodig om met u te communiceren over uw vraag en/of opdracht en tevens om uw opdracht uit te voeren. Onze factuurrelaties zenden we periodiek een nieuwsmail over soortgelijke diensten, die u reeds van ons heeft afgenomen. U kunt zich voor deze nieuwsmail uitschrijven.

Waar slaan we uw gegevens op?
Onze websites maken altijd gebruik van een beveiligde omgeving, in de urlbalk te herkennen aan een slotje. Alle gegevens die u op welke wijze dan ook met ons deelt, alsmede onze offertes, opdrachtbevestigingen, correspondentie, facturen etc. worden opgeslagen op beveiligde servers.

Met wie delen we uw gegevens?
Bik Communicatie verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij er een wettelijke verplichting is, bijvoorbeeld bij fiscaal of strafrechtelijk onderzoek.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene het recht om uw gegevens in te zien, te (laten) wijzigen of te verwijderen. U kunt een (vergeet)verzoek via e-mail daartoe doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies
Bik Communicatie gebruikt technische en functionele cookies, die ervoor zorgen dat de website goed functioneert. Daarnaast gebruiken we analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Op deze wijze kunnen we onze websites optimaliseren. In uw eigen browser kunt u instellen dat er geen cookies worden opgeslagen en alle oude cookies worden verwijderd.

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Klachten
Wanneer u een klacht heeft, neemt u contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken. In geval er voor u geen bevredigende oplossing komt, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Bik Communicatie
Apollovlinderlaan 5
5641 BJ Eindhoven
Nederland
T +31 (0)40 7876354
E hansbik@bikcommunicatie.nl

Contactpersoon voor privacyzaken
Hans Bik