Algemene voorwaarden


Inschrijvings - en betalingsvoorwaarden van  Bik Communicatie Training & Advies (hierna genoemd BIK)

 1 Betalingen

De kosten van deelname dienen voorafgaand aan de start van de training te zijn voldaan,  tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Betaling van overige bedragen dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. BIK behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de deelnemer(s) van deelname aan de training of een gedeelte daarvan uit te sluiten, indien de overeengekomen prijs van de training niet tijdig is voldaan. Indien niet tijdig wordt betaald is de betalingspichtige vanaf de vervaldatum rente verschuldigd van 1 % per maand. Indien de invordering aan derden ter incasso moet worden overgedragen, zijn bovendien alle daarmee verbonden kosten voor rekening van de betalingspichtige. De op de website vermelde kosten van de trainingen zijn exclusief 21% BTW. BIK behoudt zich het recht voor haar tarieven tussentijds aan te passen.

2 Dagarrangement. De tijdens de trainingen en workshops door BIK aangeboden koffie, thee en fris en, bij een dag training, uitgebreide lunch of versnapering, zijn inbegrepen in de gehanteerde tarieven. Wanneer deelnemers zelf bestellen, dienen zij dat zelf te betalen. Indien sprake is van training op locatie van opdrachtgever, verzorgt deze laatste de koffie, thee en fris en eventuele versnaperingen.

3 Strippenkaart

Een combinatie bij in-company training en coaching kan plaatsvinden op basis van onze zogenaamde strippenkaart. Over het gebruik en de voordelen van deze strippenkaart informeren wij u graag op uw verzoek.

4 Jaarproep "Commerciële vaardigheden voor professionals"

Bij inschrijving voor deelname aan de jaargroep geeft de deelnemer aan de intentie te hebben de hele opleiding te voltooien. Dat wil zeggen, actief deel te nemen aan de tien trainingsdagen die gepland staan voor deze opeiding. Wanneer het niet mogelijk is een bepaalde dag mee te doen, zal worden gezocht naar een alternatieve datum. Dit is niet wenselijk, maar zou eventueel mogelijk zijn door deze andere dag bij een andere groep aan te schuiven. 

5 Annulering

Annulering van de inschrijving geschiedt door middel van een aangetekende brief of een mail met verzoek tot bevestiging. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn en de kosten, zal worden uitgegaan van de datum van het poststempel of de datum van de bevestiging van de mail.

Een vervanging van een cursist door een andere cursist voor dezelfde cursus op dezelfde datum is mogelijk en geschiedt kosteloos. Bij annulering van meer dan 3 weken vóór aanvang van de 1e trainingsdag worden geen trainingskosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 3 weken tot 1 week vóór aanvang van de 1e trainingsdag wordt 50 % van de cursus kosten in rekening gebracht. Annulering binnen 1 week vóór aanvang van de cursus, of niet verschijnen, of voortijdig afsluiten, wordt 100% van de cursus kosten in rekening gebracht.  Na aanvang van de overeengekomen 1e trainingsdag is annulering niet meer mogelijk. In alle gevallen mag, na overleg met BIK, een vervanger met dezelfde trainingsbehoeften worden gestuurd.

6 Tussentijdse beëindiging

Teruggave van een gedeelte van het cursusgeld is ook bij tussentijdse beëindiging niet mogelijk.

Bij de jaargroep zullen de resterende termijnen, maandelijks worden gefactureerd.

7 De trainingsbijeenkomsten

BIK behoudt zich het recht voor om bij een, naar het oordeel van BIK, te gering aantal deelnemers voor aanvang van een training, deze te laten vervallen.

Om reden van kwalitatieve verbetering, behoudt BIK zich het recht voor om de inhoud van het programma tussentijds te wijzigen.

8 Studiematerialen / intellectueel eigendom

Van het door BIK ontwikkelde lesmateriaal blijven alle rechten aan BIK voorbehouden. Zonder voorafgaande toestemming van BIK mag niets uit de uitgaven worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke manier dan ook.

9 Akkoord

Door inschrijving voor een training of workshop geeft de deelnemer aan op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met  de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden van BIK, zoals hier beschreven.

Sitemap - Bik Communicatie - Act positive, think Bik.