Algemene voorwaarden

Inschrijvings -en betalingsvoorwaarden van Bik Communicatie (BIK)

1 Betalingen

De kosten van deelname dienen voorafgaand aan de start van de training te zijn voldaan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Betaling van overige bedragen dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. BIK behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de deelnemer(s)van deelname aan de training of een gedeelte daarvan uit te sluiten, indien het overeengekomen bedrag van de training niet tijdig is voldaan. Indien niet tijdig wordt betaald is de betalingspichtige vanaf de vervaldatum rente verschuldigd van 1 % per maand. Indien de invordering aan derden ter incasso moet worden overgedragen, zijn bovendien alle daarmee verbonden kosten voor rekening van de betalingspichtige. De op de website vermelde kosten van de trainingen zijn exclusief21% BTW. BIK behoudt zich het recht voor prijzen indien gewenst tussentijds aan te passen.

2 Dagarrangement

De tijdens de trainingen en workshops door BIK aangeboden koffie, thee en fris en, bij een dagtraining, uitgebreide lunch of versnapering,zijn inbegrepen in de gehanteerde tarieven, tenzij anders aangegeven. Wanneer deelnemers zelf bestellen,dienen zij dat zelf te betalen. Indien sprake is van training op locatie van opdrachtgever, verzorgt deze laatste de koffie, thee en fris en eventuele versnaperingen.

3 Strippenkaart

Individuele training en/of coaching kan plaatsvinden op basis van onze strippenkaart. Voor uitleg over het gebruik en de voordelen van deze strippenkaart verwijst BIK naar de bijlage.

4 Annulering

Annulering van de inschrijving geschiedt door middel van een mail, waarvan ontvangst door BIK is bevestigd. Vervanging van een cursist door een andere cursist voor dezelfde cursus op dezelfde datum is mogelijk en geschiedt kosteloos. Bij annulering van meer dan 3 weken vóór aanvang van de 1etrainingsdagworden geen trainingskosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 3 weken tot 1 week vóór aanvang van de 1etrainingsdag wordt 50 % van de cursuskosten in rekening gebracht. Annulering vanaf1 week vóór aanvang van de cursus, of niet verschijnen, of voortijdig afsluiten, wordt 100% van de cursus kosten in rekening gebracht. Na aanvang van de overeengekomen 1etrainingsdagis annulering niet meer mogelijk. In alle gevallen mag, na overleg met BIK, een vervanger met dezelfde trainingsbehoeften aan de training deelnemen.

5 Tussentijdse beëindiging

Opdrachtgever en BIK hebben het recht de training, in onderling overleg, tussentijds te beëindigen.Restitutie van (een deel)het cursusgeld is bij tussentijdse beëindiging niet mogelijk.

6 De trainingsbijeenkomsten

BIK behoudt zich het recht voor om bij een, naar het oordeel van BIK, te gering aantal deelnemers voor aanvang van een training, deze te laten vervallen. Om reden van kwalitatieve verbetering, behoudt BIK zich het recht voor om de inhoud van het programma tussentijds te wijzigen.

7 Studiematerialen/ intellectueel eigendom

Van het door BIK ontwikkelde lesmateriaal blijven alle rechten aan BIK voorbehouden. Zonder voorafgaande toestemming van BIK mag niets uit de uitgaven worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke manier dan ook.

8 Akkoord

Door inschrijving voor een training of workshop geeft opdrachtgever en/of deelnemer aan op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden van BIK, zoals hier beschreven.